Přejít na obsah

SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ ŽENY

Zpráva SDŽ pro PES W k baby boxům v ČR


Vážené členky PES W,


při hodnocení České republiky k dodržování Úmluvy práv dítěte, vznesl výbor OSN na svém červnovém zasedání roku 2011 vážné připomínky k dodržování Úmluvy a to i k provozování zařízení pro odložení novorozenců takzvané „Baby boxy“.


Výtah z hodnotící zprávy Výboru

Výbor je vážně znepokojen programem účastnického státu, tzv. "Baby Boxem", který je v rozporu, mimo jiné v čl. 6, 7, 8, 9 a 19 Úmluvy“.

Porušované články Úmluvy o právech dítěte jsou zejména:

Čl. 6

1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají, že každé dítě má přirozené právo na život.

2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují v nejvyšší možné míře zachování života a rozvoj dítěte.

Čl. 7

1. Každé dítě je registrováno ihned po narození a má od narození právo na jméno, právo na státní příslušnost, a pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči.

2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují provádění těchto práv v souladu se svým vnitrostátním zákonodárstvím a v souladu se svými závazky vyplývajícími z příslušných mezinárodněprávních dokumentů v této oblasti se zvláštním důrazem na to, aby dítě nezůstalo bez státní příslušnosti.

Čl. 8

1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují respektovat právo dítěte na zachování jeho totožnosti, včetně státní příslušnosti, jména a rodinných svazků v souladu v souladu se zákonem a s vyloučením nezákonných zásahů.

2. Je-li dítě protizákonně částečně nebo zcela zbaveno své totožnosti, zabezpečí mu státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, potřebnou pomoc a ochranu pro její urychlené obnovení.

Čl. 9

1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zajistí, aby dítě nemohlo být odděleno od svých rodičů proti jejich vůli, ledaže příslušné úřady na základě soudního rozhodnutí a v souladu s platným právem a v příslušném řízení určí, že takové oddělení je potřebné v zájmu dítěte. Takové určení může být nezbytným v některém konkrétním případě, například, jde-li o zneužívání nebo zanedbávání dítěte rodiči nebo žijí-li rodiče odděleně a je třeba rozhodnout o místě pobytu dítěte.

2. V jakémkoli řízení podle odstavce 1 se poskytuje všem dotčeným stranám možnost zúčastnit se řízení a sdělit svoje stanoviska.

3. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu se zájmy dítěte.

4. Jestliže oddělení dítěte od rodičů je důsledkem jakéhokoli postupu státu, který je smluvní stranou úmluvy, jako je vazba, uvěznění, vypovězení, deportace nebo smrt (včetně smrti, která nastala z jakékoli příčiny v době, kdy dotyčná osoba byla v opatrování státu) jednoho nebo obou rodičů dítěte, tento stát, který je smluvní stranou úmluvy, na požádání poskytne rodičům, dítěti, nebo případně jinému členu rodiny nezbytné informace o místě pobytu nepřítomného (nepřítomných) člena (členů) rodiny, ledaže by poskytnutí takové informace odporovalo zájmu dítěte. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, kromě toho zabezpečí, aby podání takové žádosti samo o sobě nemělo žádné nepříznivé důsledky pro dotčenou osobu (dotčené osoby).


Čl. 19

1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí všechna potřebná zákonodárná, správní, sociální a výchovná opatření k ochraně dětí před jakýmkoli tělesným či duševním násilím, urážením nebo zneužíváním, včetně sexuálního zneužívání, zanedbáváním nebo nedbalým zacházením, trýzněním nebo vykořisťováním během doby, kdy jsou v péči jednoho nebo obou rodičů, zákonných zástupců nebo jakýchkoli jiných osob starajících se o dítě.

2. Tato ochranná opatření zahrnují podle potřeby účinné postupy k vytvoření sociálních programů zaměřených na poskytnutí nezbytné podpory dítěti a těm, jimž je svěřeno, jakož i jiné formy prevence. Pro účely zjištění, oznámení, postoupení, vyšetřování, léčení a následné sledování výše uvedených případů špatného zacházení s dětmi zahrnují rovněž podle potřeby postupy pro zásahy soudních orgánů.


Doporučení Výboru OSN:

Výbor naléhavě vyzývá účastnický stát, aby provedl, co nejdříve a rychle všechna opatření nezbytné k ukončení programu "Baby Box". Měl by posílit a podpořit alternativy, při plném respektování povinností v souladu se všemi ustanoveními úmluvy. Dále výbor vyzývá účastnický stát, aby zvýšil své úsilí v řešení základních příčin, které vedou k opuštění dětí, včetně poskytování rodičovského poradenství, jakož i odpovídající poradenství a sociální podpory pro neplánované těhotenství a prevence rizikového těhotenství.“


K situaci takzvaných „Baby boxů“ uvádím:

Baby box je speciální zařízení pro bezpečné odložení novorozenců. Je to vytápěná a ventilovaná schránka s teplotou 37 stupňů, vnitřní prostor snímá kamera. Rodiče do něj mohou anonymně odložit dítě. Schránka je vybavena signalizací napojenou na stálou službu. Zdravotní stav dítěte a čas zaznamenává přístroj elektronicky a obrazově. Děti odložené do baby boxu se dostanou bezprostředně poté do lékařské péče. Má zabránit tomu, aby nezkušené matky či matky v tíživé životní situaci odložily své čerstvě narozené dítě na nevhodné místo, často v důsledku poporodního stresu do popelnic. Od svého založení v roce 2005, kdy vznikla první schránka v pražském Hloubětíně, zachránila tato speciální zařízení 50 novorozeňat napříč Českou republikou. Nyní je v Česku k dispozici 44 schránek. V počtu zachráněných dětí vede hloubětínský babybox (17 dětí od června 2005) následovaný schránkou umístěnou v nemocnici Milosrdných bratří v Brně (7 dětí od listopadu 2005). Jsou zřizovány od roku 2005 jako reakce na nalezení mrtvých novorozenců a to Občanským sdružením - Baby box pro odložené děti – Statim, za finančního přispění dárců. Je to čistě soukromá iniciativa založená panem Ludvíkem Hessem. Jehož snahou je záchrana novorozenců, kteří by jinak byli matkou odloženi za podmínek, v nichž by jim hrozila vážná újma na zdraví nebo smrt. V projektu baby boxy není státní zájem, a jelikož zákony České republiky takovému projektu neodporují, jsou brány jako legální.

Sídlo a kontakty:

Občanské sdružení Babybox pro odložené děti - Statim

Ulice Hájek 88

104 00 Praha 10

Česká republika
telefon/fax: +420 267 710 889, gsm: +420 602 305 139
email: info@babybox.cz


K reakci české veřejnosti na Baby boxy uvádím informace z průzkumu agentury STEM/MARK.

Podle šetření agentury se za zastánce baby boxů považuje celých 96 % lidí v ČR. Více než dvě třetiny lidí (67 %) vidí v baby boxech přínos v záchraně života novorozenců a poskytnutí šance na lepší budoucnost. Již méně lidí vidí možné řešené pro matky v tíživé situaci (17 %) nebo šanci na snížení usmrcení novorozenců (5 %). Odpůrcům naopak vadí ztráta identity dítěte a neznalost biologických rodičů. Méně často se objevoval názor, že se k vůli baby boxům zachází s dítětem jako s předmětem, kterého se dá snadno zbavit. Více než tři čtvrtiny lidí (79 %) si myslí, že by se u nás měl počet schránek ještě zvýšit. Tento názor podporují ženy a osoby s nižším vzděláním, naopak nejnižší zastání má mezi vysokoškoláky.


Stanovisko Sociálně demokratický žen.

Podporujeme iniciativy, které vedou ke zvýšení záchrany novorozenců. Současně vidíme jako nebezpečné, aby tento institut nahrazoval úlohu a pomoc státu rodinám a zvláště ženám v jejich tíživé sociální situaci. Pravicová vláda ČR považuje děti za soukromou věc, slaďování rodinného a pracovního života není na programu vlády, stejně tak jako plnění Barcelonských cílů v počtu předškolních zařízení není naplněno. Sociální standardy se snižují, stejně tak jako množství finančních prostředků určených k pomoci těm nejchudším a to jak státu, tak měst a obcí. Pod záminkou snižování veřejných dluhů tato vláda snižuje množství finančních prostředků těm nejchudším a to převážně rodinám s dětmi, samoživitelkám a seniorům a zvedá daně na základní životní potřeby jako jsou potraviny, bydlení, veřejná doprava, knihy, léky atd. A proto nadále dochází ke zvyšování sociální a ekonomické nerovnosti v české společnosti.


České veřejnosti v současné době není známa odpověď vlády ČR na Zprávu Výboru OSN. Opakovaně žádáme vládu České republiky, aby představila ucelený koncept pro rodinné politiky.

Jindřiška Maršová

předsedkyně hnutí

Sociálně demokratických žen


sdz@socdem.cz

gsm: +420 602 581 162

Zdroj: STEN/MARK

MEDIAFAX

Praha 2011 09 10
Poslat emailem
Vytisknout
Nahoru