Přejít na obsah

SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ ŽENY

Zpráva z Výroční konference PES Women a PES Lisabon, Portugalsko, 30. listopadu 2017 a 1. - 2. prosince 2017


Cestovní zpráva z Výroční konference PES Women a PES

Lisabon, Portugalsko

30. listopadu 2017 a 1. – 2. prosince 2017


Výroční konference PES Women se uskutečnila 30. listopadu 2017 a výroční konference PES 1. a 2. prosince 2017 v Lisabonu a jejich hlavním cílem bylo ustanovení rezoluce PES. Ta poukazuje na čím dál větší nejistotu obyvatel EU
a roztříštěnou politickou scénu a dává si za cíl tyto skutečnosti změnit k lepšímu
a usilovat tím i o perspektivnější budoucnost obyvatel evropského kontinentu. Z toho důvodu je důležitá bližší spolupráce PES s představiteli EU. PES by také ráda zmenšila rozdíly nejen v Evropě, ale celkově po celém světě, a to ať už jde
o hospodářství, vzdělávání, participaci v politice, životní úroveň či bezpečnost. Dokument se podrobněji zabývá i konkrétními tématy, blíže rozepsanými níže.


  1. Silná sociální podpora pro všechny

Rezoluce se v tomto bodu domáhá především většího důrazu EU na spravedlivé mzdy, slušné pracovní podmínky a bezpečné pracovní prostředí. Za cíl si dokument dává harmonizaci práce v celé EU a s tím spojenou podporu lepších sociálních standardů. PES zde také uvádí, že se chystá navrhnout Pakt solidarity pro Evropu. Ten by měl přispět k zlepšení životů občanů, k posílení evropských ekonomik
a k rychlejšímu zvyšování mezd. Aby všichni měli slušný životní standard, je nutné stanovit také minimální mzdy nad úroveň chudoby prostřednictvím zákona v zemích, kde tomu tak dosud není. V rezoluci je pamatováno také na mladé studenty. PES by v následných letech uvítala větší finanční podporu programu Erasmus, jenž pomáhá studentům dosáhnout svých ambicí v zahraničí a podporuje poznávání jiných kultur. Klíčovým pilířem naší společnosti je také sociální zabezpečení, a proto rezoluce poukazuje také na nutnost zajištění efektivní zdravotní péče a sociálního bydlení.


  1. Spravedlivý hospodářský rozvoj a prosperita pro všechny

PES vyzdvihuje důležitost vytvoření udržovatelných ekonomik, které podporují rovnost a přinášejí stabilitu a prosperitu všem. Z toho důvodu PES ostře kritizuje neoliberální ořezávání sociálních výdajů státu za účelem dosáhnutí většího ekonomického růstu, protože tento zásah ochuzuje masy, a přitom z něj těží pouze malé procento lidí. Do lepší budoucnosti všech je tudíž nutné investovat. Znamená to, že sociální práva musí převažovat nad ekonomickými ukazateli, kterými je například hospodářský růst či nezaměstnanost. PES v tomto bodu kritizuje také fiskální pravidla EU, která restriktivně omezují možnost zemí investovat. Tato pravidla již nejsou vhodná pro potřeby dnešní společnosti a je nutné je revidovat. Veškeré rozpočty by navíc měly být transparentnější, než tomu je doposud, a tím by se měla zajistit udržitelnost, předvídatelnost a rovné zacházení s rozpočty. Zpřísnit by se měla pravidla také v oblasti daňových úniků (podvody, daňové ráje). Každé nezaplacené euro formou daní totiž pocítí daňoví poplatníci. Podle PES by se běžných obyvatel tyto problémy neměly osobně dotýkat.


  1. Demokracie s plnou genderovou rovností a bez diskriminace

PES bude i nadále pokračovat v boji za rovnost a bude usilovat o budování společností, které jsou rozmanité, otevřené a bez diskriminace, a v nichž je respektována a vítána různorodost a kde práva a povinnosti jsou stejné pro všechny. Důležitý je také zásah EU do podpory ochrany osobních údajů každého evropského občana. PES chce také posílit participaci občanů na rozhodování a jejich politickou angažovanost s cílem posílení mechanismů, jež chrání právní stát, a to především v době, kdy na obyvatelstvo působí „fake news“ a dezinformace, které ohrožují základní práva a svobody občanů. V tomto bodě se také rezoluce zabývá volbou tzv. „Spitzen kandidáta“ do Evropského parlamentu, jenž by byl zvolen organizací PES. PES důrazně apeluje na nutnost rovnosti mezi pohlavími a diskriminaci označuje jako nepřijatelnou. Hlavními způsoby, jak začít mazat tuto nerovnost, je podle PES spravedlivá a stejná úroveň mezd jak pro muže, tak pro ženy. PES upozorňuje také na to, že by měly být lépe stanovené otcovské a rodičovské dovolené, aby inspirovaly muže zůstat doma s dětmi a žena tak mohla pracovat. Otec by měl být v rámci pracovního trhu plně zapojen do rodinného života. Všem ženám v rámci EU by podle PES mělo být také umožněno právo na potrat. V posledních letech navíc kulminuje sexuální obtěžování žen a genderové násilí, jež PES ostře odmítá a které nemíní tolerovat. Jedním z hlavních cílů PES je omezení sexuálního obchodu se ženami, větší zastoupení žen v politice a větší tolerance LGBTQ komunity (měli by mít plné právo uzavřít manželství a založit rodinu). Rezoluce také upozorňuje na dodržování Istanbulské úmluvy.


  1. Ekologické, soudržné a bezpečné společnosti

PES si uvědomuje důležitost života ve zdravém a udržitelném prostředí. Globální oteplovánía všechny jeho důsledky ohrožují blahobyt a způsob života milionů lidí
v Evropě i ve světě. Navzdory tomu se většina pravicových stran nezajímá o pokrok v této oblasti, což PES vidí jako hlavní problém. Tento bod také odkazuje na Pařížskou dohodu o zamezování změnám klimatu a souzní s jejím obsahem. Je důležité, aby se mezinárodní dohody dostaly i na regionální a místní úroveň. PES apeluje na EU, aby stanovila závazný cíl zcela dekarbonizovat hospodářství, a to do roku 2030. Snaha o splnění tohoto cíle na všech úrovních může vytvořit mnoho pracovních míst a pomoci také ekonomice státu. Neméně důležité jsou podle PES také investice do udržitelné energetiky. V tomto bodu rezoluce je pojednáváno také o čím dál větší hrozbě extrémismu a radikalismu. Jediným řešením je v tomto případě podle PES užší spolupráce mezi všemi členskými státy EU a opatření na mezinárodní úrovni. PES navíc souhlasí se zřízením Evropského úřadu pro zpravodajství a vyšetřování s pravomocí vyšetřovat a stíhat trestné činy spojené
s terorismem a nadnárodní trestné činy. Na jeho vzniku se bude podílet samozřejmě pouze tehdy, když tato vyšetřování budou v souladu se základními svobodami
a právy občanů.
  1. Evropa, která navrhuje společnou vizi a akci ve světě

EU stojí před mnoha problémy, které ovlivňují celosvětovou stabilitu a které lze řešit pouze dlouhodobou a holistickou politikou. Podle PES musí EU převzít větší zodpovědnost za bezpečnost a obranu svých obyvatel a měla by si uvědomovat, jak velkou roli může mít při řešení globálních záležitostí. To znamená, že by EU měla převzít odpovědnost i za vývoj v okolních zemích (např. války, chudoba, zhoršování klimatu, špatné politické vedení státu). Zvláště důležité je podle PES, aby EU komunikovala se zeměmi, které projevily solidaritu s utečenci, a byla jim tak schopná poskytnout azyl bez zbytečných administrativních prodlev. V tomto bodu je také uvedeno, jak je důležité, aby měla EU určitou strategii, jež by řešila základní příčiny migrace. Podle PES by měl být tok migrantů monitorovaný, k čemuž je zapotřebí efektivních hraničních kontrol a legálních migračních kanálů. Největší důraz klade PES na ochranu mladistvých migrantů bez doprovodu. Důležitá je také správná integrace uprchlíků, jež může působit preventivně v oblasti terorismu, násilí na ženách a diskriminace. V rezoluci je rovněž apelováno na zlepšení vztahů mezi EU, africkými zeměmi a státy Latinské Ameriky. PES věří, že lidská práva a sociální spravedlnost musí být jádrem všech vnějších politik EU včetně obchodní politiky.

Celkově byla v rezoluci vyjádřena vize společné budoucnosti, v níž bude společenský a hospodářský rozvoj a udržitelnost životního prostředí realitou.


Na zasedání stálého výboru pro ženy PES Women se projednávala rezoluce. Dále byly projednány podmínky účasti zástupkyně za ČR v tomto výboru.


V Praze 15. ledna 2018


Ing. Zdenka Marková, Kateřina TutkováPoslat emailem
Vytisknout
Nahoru